35. Category Notification Of Change

201506.23
Off
0

19.10.2011 tarihli tebliğ ve 27.10.2011 tarihinde Türk Patent Enstitüsü’nde yapılan toplantıda Markalar Daire Başkanı Mustafa Dalkıran tarafından paylaşılan bilgiler ışığında; 35. Sınıf açısından meydana gelen değişiklikler, bu durumun tescilli markalar açısından doğuracağı sonuçlar ve markaların korunması açısından alınabilecek önlemlere ilişkin görüşlerimiz aşağıda yer almaktadır.

Öncelikle belirtmek gerekir ki, yapılan bu değişiklik “tanınmış marka”lar açısından geçerli olmayacaktır. Tanınmış markalar açısından mevcut olan özel koruma durumu devam etmektedir. Ancak söz konusu tebliğin tanınmış markalar açısından uygulanmasına ilişkin Türk Patent Enstitüsü tarafından önümüzdeki günlerde ayrıca bir tebliğ yayınlanacaktır.

19.10.2011 tarihli tebliğ ile yapılan değişiklik ile; “Müşterilerin malları elverişli bir şekilde görmesi ve satın alması için çeşitli malların bir araya getirilmesi hizmetleri”ne ilişkin uygulamada, bundan sonra malların veya malların ait olduğu sektörün belirtilerek, hizmetin kapsamının açıklanarak netleştirildiği başvuruların kabul edilmesi uygun bulunmuştur.

Dolayısıyla bu değişiklik, artık marka sahiplerinin faaliyet göstermedikleri alanlarda 35. Sınıf açısından tescil talep etmelerinin de önüne geçecektir. Çünkü Türk Patent Enstitüsü, 35. Sınıf açısından sektörel tescillerde, bu sektöre ait faaliyeti gösterir evrakları talep edebilecektir.

Uygulama şu şekilde olacaktır;

Müşterilerin malları elverişli bir şekilde görmesi ve satın alması için “…..” * bir araya getirilerek sunulması hizmetleri (belirtilen hizmetler perakende, toptan satış mağazaları, elektronik ortamlar, kataloglar ve benzeri diğer yöntemler ile sağlanabilir).

* Bu bölümde hizmetin gerçekleştirileceği mal, mal grubu ya da sektör adını belirtiniz. Hizmetin mal ve sektörlerin tamamını kapsaması durumunda “çeşitli malların” ifadesini kullanınız.

Bu durumda eski genel ifade ile yapılan başvurular da kabul edilmeye devam edecektir. Bu ifadenin birbirinden farklı sektörlere ait birçok farklı malın bir araya getirilip sunulması hizmetini tanımladığı kabul edilecektir.

Fakat meydana gelen sorun; örneğin ABC markası için 35. Sınıf açısından “çeşitli mallar” ibaresi ile tescil başvurusunda bulunulduğunda ya da mevcut tescilli marka olması durumunda; ABC markası için 35. Sınıf açısından “kozmetik” sektörü için yapılan tescil başvurusu önceki başvuru ya da tescilli ABC markası ile benzer görülmeyecektir. Bu durum önceden 556 sayılı Kanun Hükmünde Kararname’nin 7. Maddesi gereğince mutlak red sebebi teşkil ediyorken, bu değişiklik sonrasında 8. Madde gereğince nisbi red sebebi haline gelmiştir.

Türk Patent Enstitüsü, tebliğ ile kendilerine tanınan takdir yetkisini gerektiği şekilde kullanarak markaların ve tescilli hak sahiplerinin korumasının sağlanacağını taahhüt etmektedir. Şirketlere ya da şahıslara ait 35. Sınıf açısından mevcut tescilli markalar, 3. Kişiler tarafından yapılabilecek kötü niyetli tescil başvurularına karşı koruncaktır. Ancak yukarıda izah olunduğu üzere, bu konu artık mutlak red sebebi teşkil etmediğinden, tescilli başvuru sahipleri açısından muhtemel başvuruların takip edilmesi zorunlu hale gelecektir. Kaldı ki, markanızın yeterince tanınmamış bulunması, markayı tescil talep edilen sektörde kullanımın belgelerle kanıtlanamamış olması halinde; sonraki başvuruların tescil ihtimali de doğacaktır.

Dolayısıyla markalarınızın etkin bir şekilde korunmasını sağlayabilmek amacıyla, 35. Sınıf açısından “sektörel” tescil başvurularının ivedi olarak yapılmasının marka sahiplerinin menfaatine olacağı kanaatindeyiz.

Saygılarımla,

Av. Gökçe Bağ